Mässkarta

NAVIGERING

close
Välkommen till

Agtech Challenge Online 2021

Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge Online. Var med och rösta fram framtidens innovation inom lantbruket!

Logga in

Besök mässkartan för att kika in i utställarnas montrar

Mot montrarna >

Hushållningssällskapet Agtech Challenge Online 2021

Ge innovationerna betyg

Klicka här för att lämna ditt betyg på tävlingsbidragen.

Besök årets deltagare!

Klicka här för att få en översikt av årets deltagare i Agtech Challenge Online 2021! Se videos, läs mer och chatta.

Om Hushållningssällskapets Agtech Challenge

I Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech Challenge får 15 team chansen att utveckla en idé till ett koncept.

2 Erbjudanden

Agro-verifikat

Agro-verifikat skapat av ett konsortium av specialistföretag inom bildanalys, kolinlagring, precisionsodling och beslutsstöd. Choros Cognition är specialiserade på bildanalys, Miljömatamatik har startat projektet Svensk kolinlagring och Vultus utvecklar och skapar dataunderlag för precisionsodling, samt Preference sysslar med data baserade beslutsstöd.

18 Erbjudanden

Agrosolary

Kurt Hansson Norrbäck 107 SE73392 SALA Sweden

För stundande multiskördar

English texts below:

Konceptet Agrosolary handlar om att använda fälten inte bara för växtodling utan också som plats för effektiva solföljare – samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera stråk av vegetation i lantbrukets ofta enformiga fält formas ett nytt koncept som också gynnar småvilt och insekter. Stråken anpassas så att högeffektiva maskiner enkelt kommer fram. Solföljarna är av en ny patenterad konstruktion och genererar lokalproducerad solel till nya tidens fossiloberoende maskiner och framställning av växtnäring i fält.

The Agrosolary concept is about using the fields not only for crop cultivation, but also as a place for efficient solar trackers – while promoting biodiversity. By planting streaks of vegetation in the often monotonous fields of agriculture, a new concept is formed that also benefits small game and insects. The paths are adapted so that highly efficient machines can easily arrive. The solar trackers are of a new patented construction and generate locally produced solar electricity for the fossil-independent machines of the new era and the production of plant nutrients in the field.

7 Erbjudanden

CWF – Controlled Weed Farming

Krokstorps Gård 620

CWF är en nykläckt benämning över odlingsåtgärder som gemensamt skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar odlings- och ogrässtrategi. Minimal bearbetning, direktsådd, centimeternoggrannhet och växtföljdsplanering är några av de åtgärder som samverkar i ett projekt som vi nu hoppas ska leda till bl.a. säkrare etableringsmetoder, minskande ogräsbank och ett ännu grönare och friskare odlingslandskap. Vi involverar såväl föregående som nuvarande och blivande gröda i systemet.

Läs gärna mer om CWF nedan, titta på bilder och film, och interagera gärna med oss!

4 Erbjudanden

Ekobot

slakterigatan 10

The evolution of agriculture

Ekobot bildades 2017 av Ulf Nordbeck i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk. Numera har Ekobot lyckats utveckla en, enligt Bolagets bedömning, exceptionell systemlös- ning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens. Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel, där driften bygger på eldrift med låg effektförbrukning. Ekobots mål är att bidra till att få bort skadliga ämnen inom jordbruket och Bolaget fokuserar därmed på minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet inom jordbruket och på att skapa möjligheter för ett väl utvecklat precisionsjordbruk.
Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja system som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.
Ekobots vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion

13 Erbjudanden

Fieldgofer 2.0

Stora Lövhulta gård

English below:

Fieldgofer 2.0 – Ny flakväxlande fältrobot för gödningsspridning
Kraven på lantbrukets effektivitet har ökat samtidigt som det blivit svårt att rekrytera arbetskraft. Det har lett till större och tyngre maskiner, vilket skapar nya problem. Ett är markpackning som minskar skördarna och ökar utsläppen av växthusgaser. Nu presenteras en patenterad uppfinning som löser flera problem på en gång: Robotsystemet Fieldgofer 2.0. Roboten kan bära med sig gödning och därmed sprida den medan lantbrukaren transporterar fulla eller tomma containrar till och från fältet. Roboten hämtar containrar själv vid fältkanten och styrs av smarta sensorer. Det finns också flera andra användningsområden för denna robot.

Fieldgofer 2.0 – New container-carrying field robot for fertilizer spreading
The demands on the efficiency of agriculture have increased at the same time as it has become difficult to recruit labor. This has led to larger and heavier machines, which creates new problems. One is soil compaction that reduces harvests and increases greenhouse gas emissions. A patented invention is now presented that solves several problems at once: the Fieldgofer 2.0 robot system. The robot can carry fertilizer with it and thus spread it while the farmer transports full or empty containers to and from the field. The robot picks up containers itself at the field edge and is controlled by smart sensors. There are also several other uses for this robot.

5 Erbjudanden

Flexrow

Fridtunagatan 24 58 213 Linköping Sweden

En ny teknik för flexibelt radavstånd!

Flexrow är en patenterad teknik för flexibelt radavstånd, för bekväm och lönsam sådd och radhackning. Med en knapptryckning erhålls en snabb och dynamisk justering av radavståndet i jordbruksmaskiner. Ingen manuell insats behövs för att justera avståndet.

4 Erbjudanden

Heat Harvest

Containing Greens utvecklar teknik för framtidens urbana matproduktion. Heat Harvest är vårt egenutvecklade system för att ta tillvara på spillvärmen från serverhallar, och skapa ett reglerat klimat för inomhusodling.

Linnaeus4D

Polhemsgatan 2

Nästan alla pengar (offentliga, privata och filantropiska) som är avsedda för att förbättra miljön går till teknokrater i städerna, inte människor som arbetar i landet (jordbrukare eller naturvårdare). Vilket förklarar det stora mysteriet av varför koldioxidmarknader, REDD + och liknande hållbar initiativ har misslyckats sedan 70-talet.
Men att lösa konvergerande kriser kan inte uppnås bara genom att kronor flyttas. Det finns kunskap, tekniska och logistiska utmaningar som behöver åtgärdas; innan 100% av resurserna och erkännandet för att förbättra vår naturliga miljö, faktiskt går till människor som agerar mot den effekten.

Linneaus4D är den lösningen. I grund och botten automatiseras det arbete som utförts av ekolog, klimatforskare och koldioxidmarknadsmäklare och ger bonden en exakt 4D digital tvilling. Det gör det möjligt för upptagna jordbrukare att enkelt skapa en 4D, cm-till-km digital tvilling av deras mark; verifiera klimatpåverkan av åtgärden, och rapportera / sälja kolförskjutningen.

Just nu letar vi efter en modig jordbrukare i Uppslands, för att tillåta oss också demo Linnaeus4D. Om du har en gård och vill vara en del av den första svenska co2-certifieringen, kontakta oss!

Om du är intresserad av att köpa DJI mavic-mini drone attachment eller en ekosystemövervakning, tar vi förbeställningar. Gå till www.linnaeus4d.com
CHAT:
https://tawk.to/fef67c5d0dfa91a0d3ca7d8d111dd6ef930ec8b3

13 Erbjudanden

Östersjömusslor för akvaponi

Brunnsbacken 7, 19269 Sollentuna

Johannas designar, bygger och driver kretsloppsbaserade matproduktionssystem. Hjärtat i våra system är en akvaponi.

6 Erbjudanden

Realtidsuppföljning

Som lantbruksföretagare inom de gröna näringarna åtgår det idag mycket tid för att analysera och använda data för att kunna förbättra sitt odlande, minska resursåtgången, dra nytta av andras erfarenheter och leda företaget. Data ligger ofta i flertalet olika system som behöver bearbetas manuellt. Genom att samla samman data och analysera med mer automatik i kombination med digital tillgänglighet kan lantbrukarnas manuella arbete minskas på kort sikt med potential till flera analyser som inte är möjliga idag.
Vi avser att utveckla en applikation som automatiskt och i realtid hämtar data från lantbruksföretagets växtodlingsprogram. I applikation bearbetas data automatiskt så den kan presenteras som kalkyler för den enskilda gårdens grödor. Inhämtade data utgörs av skörd, insatser av utsäde, gödsel och växtskyddspreparat. För drivmedelsåtgång och arbetsåtgång ska det vara möjligt att inhämta mer specifika data utifrån loggmaster eller liknande.
I grundutförandet sätts vissa kostnader som schabloner, men möjlighet ska också finnas att komplettera kalkylen med även gårdsspecifika siffor om det önskas, dock inte i realtid.
Förutom att kunna få ut kalkyler på gårdens egna grödor kan dessa i realtid jämföras med andra lantbrukares grödkalkyler. På det sättet kan lantbrukare och rådgivare få snabb återkoppling på de insatser som gjorts. För de som kompletterar kalkylen med gårdsspecifika data, kan man relativt snabbt efter skörden jämföra grödekonomin ända ner till TB 2 med andra lantbrukare.

2 Erbjudanden

Slurry Seeder

Frögärde 1

Slurry Seeder är ett redskap som sår och sprider flytgödsel/biogödsel i samma överfart.
– Fuktig såbädd för bra uppkomst
– Försprång mot ogräs
– Högsta möjliga odlingssäkerhet
– Större möjligheter för mekanisk bearbetning innan sådd
– Ingen risk för skorpbildning/ dåliga uppkomster
– Höjer värdet på gödseln

Redskapet är en ihopbyggd såenhet/utsädesbehållare med ett myllningsaggregat för att kunna så utsäde som exempel vallfrö, spannmål eller raps ihop med flytgödselspridning för att säkerställa en bra etablering i god fukt.

Vid försommartorka med osäkra vallinsådder som följd bidrar den här utvecklingen till ett förbättrar värde på flytgödseln samt bidrar till nya samarbeten mellan växtodling- och animalieproducenter. Risken för en ojämn gröda och dålig etablering minskar!

Maxa din höstrapsodling: lägre utsädesmängd, mer fukt i såraden där den gör nytta skapar försprånget mot ogräsen

Ekologisk höstrapsodling bearbetas allt som oftast bort den fukt som finns och skapar ett ojämnt bestånd.

12 Erbjudanden

Solkol

Överskottsel från sol och vind nyttjas för att tillverka biokol och bioolja av biomassa. Biokol är en kolrik produkt med många intressanta egenskaper, främst känt för den stora förmågan att hålla vatten och näring, och används därför till trädgårdsodling och i jordbruk då det ökar bördighet och tillväxt. I biokol binds kolet hårt och under lång tid, och det är därför också en metod för kolinlagring. Bioolja kan användas för att ersätta fossil eldningsolja i till exempel spannmålstorken eller för andra värmebehov.

Genom att använda sol och kol på bästa sätt kan lantbruket lyftas till nya höjder.

For information in English please contact us or go to our website in English:
https://biochar.se/en/

8 Erbjudanden

Triple Win

C/o Lars Hylander, Stora Prästgården (Gamla Uppsala) 754 40 UPPSALA

Triple Win – grön ammoniak för drivmedel, gödsel och foder.
ENGLISH FOLLOWS Triple Win – green ammonia for fuel, fertiliser and feed.

Triple Win är ett koncept som bygger på lokal produktion och användning av ammoniak. Ammoniak har viktiga egenskaper för att ersätta fossila bränslen eller vätgas som en generell energibärare utan utsläpp av vare sig CO2 eller partiklar. Ammoniak har ingen explosionsrisk, är lätt att omvandla till flytande form med minimala energiförluster och dess höga energitäthet talar för ammoniak istället för flytande väte eller metan. Ammoniak kan driva bränsleceller för att generera elektricitet. Antingen via en bränslecell specifik för ammoniak eller en vätgascell, som matas med vätgas frigjord från ammoniak. Ammoniaken tillverkas lokalt med solel eller vindel genom elektrolys av vatten till vätgas och syrgas, följt av en syntetiserare där vätet reagerar med luftens kväve för att erhålla ammoniak. Sådana anläggningar kan helt eliminera fossilberoendet i lantbruket och ökar försörjnings- och beredskapssäkerheten för både mat och energi på ett hållbart sätt.

IN ENGLISH:
Triple Win is a concept based on local production and use of ammonia. Ammonia has important properties to replace fossil fuels or hydrogen as a general energy carrier without emissions of either CO2 or particles. Ammonia has no risk of explosion, is easy to convert to liquid form with minimal energy losses and its high energy density speaks for ammonia instead of liquid hydrogen or methane. Ammonia can drive fuel cells to generate electricity. Either via a fuel cell specific for ammonia or a hydrogen cell, which is fed with hydrogen gas liberated from ammonia. The ammonia is produced locally with solar or wind by electrolysis of water to hydrogen and oxygen, followed by a synthesizer, where the hydrogen reacts with the nitrogen of the air to obtain ammonia. Such facilities can completely eliminate dependence of fossil energy in agriculture and increase security of supply and emergency preparedness for both food and energy in a sustainable way.

1 Erbjudanden

Vall-scanner

Köpmangatan 2, 972 38 Luleå

Vallscanner- det moderna hjälpmedlet i din vallodling! Vi utvecklar ett koncept där modern teknologi bidrar till att möjliggöra bättre management i vallodlingen. Med drönare och modern bildbehandling levereras ett beslutsunderlag för att nå den kvalitét och avkastning på vallen som önskas.
Vallscanner-teamet består av David Parsons och Julien Morel, forskare på Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap (Umeå) samt Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten (Luleå).

Vattir

Varmt välkommen till Vattirs monter! Vattir är en digital plattform samlar hela gårdens data och funktioner enkelt tillgängligt på en plats för styrning och kontroll. Konceptet presenteras i videon tillsammans med tre initiala uppkopplade produktprototyper som ska gå att övervaka och styra i via Vattirs app. Under produktsidorna finns möjlighet att anmäla intresse för de olika produkterna samt lämna feedback om du tycker en produkt skulle vara mer intressant med viss modifikation.

Kärnan i Vattir är en infrastruktur och ett interface för koppla upp och styra gårdens funktioner, även där wifi inte alltid är tillgängligt. Vi ser ingen anledning att begränsa den plattformen till de uppkopplade produkter vi utvecklar och vill därför även bjuda in andra skapare att koppla upp sina produkter till Vattirs moln. Är du en skapare, en potentiell kund eller bara intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss på info@vattir.com eller följa Vattir på social media.

Du får såklart också gärna på Vattir i Agtech Challenge.